Số điểm còn dư sau khi nâng cấp Blue Member sẽ dùng để làm gì?

Số điểm đó được giữ lại để tiếp tục sử dụng trong hệ thống sau này.

Liệt kê câu hỏi theo